2005/02/11

Anonco de prokrasto de la 4a azia kongreso

S-ro Hori Jasuo (prezidanto de KAEM) hodiaux anoncis pri prokrasto de la 4a azia kongreso al la retgrupo "azia kunlaboro". Jen estas lia anonco kaj klarigo:

Prokrasto de la 4a Azia Kongreso g^is la 25a-29a de au^gusto c^ijare

  Kun grandega bedau^ro mi devas anonci al c^iuj, ke la 4a Azia Kongreso de Esperanto okazonta en marto 2005 en Nepalo estas prokrastita pro politika kaoso okazanta tie de la komenco de februaro. Rememorante grandan klopodon de nepalaj esperantistoj por sukcesigi la kongreson kaj kurag^on de multaj alig^intoj, estas mia granda malg^ojo anonci la prokraston, sed nenio helpas. En multaj landoj la registaroj admonas al siaj civitanoj, ke ili ne vojag^u al Nepalo. Nun la situacio s^ajne iom plibonig^as, sed j^urnaloj raportas, ke trovig^as soldatoj tie kaj c^i tie kaj ke kontrau^reg^aj fortoj preparas la kontrau^staron.

 Nia kongreso ne estas privata evento kaj la partoprenontoj ne private partoprenos. Okazigi la kongreson signifas garantii sekurecon al la partoprenontoj, tamen nun tio ne eblas. Ni ne povas riski kaj vivojn de
partoprenontoj kaj nian movadon. Pro tio Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) decidis ne okazigi la kongreson en marto kaj prokrasti g^in g^is la 25a (j^au^do)-la 29a (lundo) de au^gusto c^ijare. Mi esperas, ke tiam la situacio en Nepalo estos sufic^e stabila.
 Mi pardonpetas de vi pro nia malfrua decido pri la Azia Kongreso, sed dum la unua semajno de februaro telefonsistemo estis blokita de la nepala registaro kaj ni ne povis havi kontakton kun nepalaj esperantistoj, kaj
poste ni diskutis pri la situacio ktp., pro kio nia decido estis malfrua. Mi petas vian komprenon.
 Jen estas nia decido:
1. La 4a Azia Kongreso en Nepalo estu prokrastita g^is la 25a (j^au^do)-   la 29a (lundo) de au^gusto c^ijare.
1) Alig^mono ktp. estu rezervita g^is la prokrastita kongreso
2) Se ni ne havus bonan kondic^on okazigi la kongreson ankau^ en   au^gusto, la kvara Azia Kongreso estus au^ nuligita au^ okazigota en   alia lando.
3) Kiam iuj esperantistoj iros al Nepalo malgrau^ la prokrasto de la   kongreso, tiujn akceptu Nepala Esperanto-Asocio kiel privatajn  turistojn.
2. La 5an Azian kongreson ni okazigu en 2008 lau^ la regulo de KAEM.

  Kongreslokon ni decidu en la 4a Azia Kongreso en Nepalo.
La 10an de februaro 2005

HORI Yasuo (prezidanto de KAEM)

2005/02/09

Pri Nepalo kaj AK

Estimataj listanoj,
Saluton. Dankon pro via intereso pri situacio de Nepalo. Mi, log'anto
de Katmando, hodiau volas informi vin ke Katmando ja esats tute sekura
post la reg'a proklamacio de 1an de februaro. Tio ja estis grava je
politika angulo kaj iom malfacila por la j'urnalistoj. Sed por
publiko, kaj precipe por turistoj, la situacio estas tute normala kaj
oni tiom bone povas g'ui la Azian Kongreson kiom oni imagas.

Tamen, neniu scias pri la estonteco - povas okazi alia h'aoso,
akcidento au katastrofo je momento (tio povas okazi en iu angulo de la
mondo). Mi ne parolas pri tio.

Mi petas vin esti trankvila pri Nepala situacio kaj ankau esti preta
por partopreni la AKon je la same dato (se la KAEM pensas ke g'i povas
okag'i).

Sincere,
Razeno
[mia letero al nepalesperanto@yahoogroups.com]