2004/01/26

Klarigoj pri viaj malkontentigoj...Mia respondo al s-ro Bharat pri liaj protesto kontraux mia dissendo de informo pri la LKK-kunveno. Estis sendita la 26an de januaro 2004 :
Kara Bharat,


Dankon pro via letero. Mi respondos al vial malkontentigoj,

>Mi cxerte devas diskuti pri via raporto pri la pasinta kunsido. Mi vere estas malkontenta pri gxi.

R: Dankon. Vi almenau kredis ke oni devas diskuti pri tio, anstatau labori sekrete, sen konsilinte al LKKanoj kaj komitatanoj de Nespa.

>Cxu vi restis en la kunsido gxis la fino. Kiel vi raportis. Atendu S- ro, ne skribi tiaj aferoj sen esti cxerta en la grupo?

R: Jes. Mi ne estis g'is la fine c'ar vi ne volas ke mi estu g'is la fino. Do tial vi arang'as kunvenojn tiam kiam ne eblas por mi c'e esti. Estis nur mia individua "j'urnalista" raporto c'ar la asocio kaj LKK neniam pensas ke oni devas dissendi raporton. Kaj, mi nepre skribis ke tiu raporto estis neformala raporto de mi kaj ankau mi

skribis ke la formala versio "eble" povos veni. Do, kara, Nespa kaj ankau tiel nomata LKK, ne volas dissendi sian raporton al la geespearntistoj amase, publike. Kara, mi c'iam honoras la laborojn de Nespa kaj tiel nomata LKK sed mi nur bedauras ke la decidoj ne estas dissenditaj. Oni almenau havas volon scii kio okazas en Nespa kaj LKK dum kunvenoj. Vi tute ne volas kompreni. ESTAS DANG'ERAJ KE ASOCIOJ

KOMITATOJ LABORAS SEKRETE PRI MOVADO.

Se vi havas forton k eblon, bonvolu skribi formala raporto al [nepalesperanto] kaj ankau [landa-agado] kaj [azia-kunlaboro]. Labori sen informite al concernaj grupoj ne povas esti demokratia.

>Ni cxerte havas internan problemon kaj ni ne devas sciigi gxin al aliuloj.

R: Mi ne pensas ke ni havas ian internan problemon. Tio estas nur pens-maniero. Vi c'iuj pensas ke ne aliuloj venu kaj helpu al la asocio kaj vi c'iuj tion ne volas akcepti g'in. Simple. Kaj, kara, ne pensu ke vi etas la sola esperantisto en Nepalo. Kiuj estas "aliuloj"? Ni c'iuj geesperantistoj vivas en la sama lando kaj same pensas. Oni devas havis pli larg'an koron por esti esperantisto.

>Se vi tia maniere laboras bonvolu labori sole. Mi regxignos de la posteno.

R: Mi c'iam ajn estas sola kaj laboras sole, eble ne por Nespa sed por Esperanto-movado en Nepalo. Mi sciigas al geesperantistoj en la mondo ke E-movado iel tiel vivas en Nepalo. Vi, homoj en Nespa neniam akceptis min kiel membro de Nespa. Vi neniam akceptis miajn proponojn.

>Kiam via logo estas malakceptia?

R: Kara, via demando ridigis min. ("logo" ne estas esperanto-vorto). Mi donis al vi kvar ekzemploj de emblembo antau unu jaro. Kaj, kiel c'iam, oni ne povis digesti ilin, kvankam vi elektis min kiel la

c'efo de la propogando-sekcio. Kaj vi mem desegnis novan emlembon kun la bildoj de tero, okuloj kaj kolumbo. Kiu mensogis - vi au mi?

>Cxu ni vere diskutis pri al monon? Kial mensogi la homoj.

R: Dum c'iu kunveno - kaj de Nespa kaj de LKK -- oni parolas pri mono. Unuflanke oni diras ke Nespa havas monon kaj denove diras ke KAEM devas sendi al ni la monon. Kial vi laboras je du-niveloj? Se ni ne havas monon, ni devas pruntepreni al KAEM. Se ni havas monon, ni nur devas eklabori.

>Mi ricevis kelkaj leteroj de diversaj lokoj kaj ili skribis ke raporti de razen montaras ke LKK gxis nun dormas.

R:Nature, oni regagas kiam oni scias la veron. Vi volas kas'i veron kaj tion mi kontauas. Lasu ilin kompreni kio vere okazas en Nepalo nuntempe antau nur unu jaro de la AK. Mi ne scias kian leteron vi ricevas de kio c'ar vi neniam montras au legas au rakontas pri g'i dum kunvenoj al membroj. Mi petas laboru kiel sekretario de landa asocio. Devas esti diference inter via korespondo kun korespondamikoj kaj la oficiala korespondo al aliaj asocioj, UEA, KAEM kaj alia Nepalamantoj kiuj kolektas monon por ke la movado en Nepalo pli fortig'u.

>Cxu vi pen[s]as ke mi dor[m]as? Vi mem unue pensu kion vi faris por la kongreso? Bonvolu ne skribi kontraux la programo.

R: Mi neniam pensas ke oni dormas. Neniu dormas. Sed la mondo scias kion ni jam faris por la okazonta AK. Pri mi, mi volis labori je propagondo. Sed vi ne lasis min. La desegno de la emlembo estis la unua pas'o ke vi malakcepti (kaj nun demandas al mi kiam vi malakceptis). Kara, ne laboru knabece. Mi nur auskutas al viaj diskutado kaj sincere raportas al [landa-agado] kaj [nepalespernato].

Estas mia kontribuo al la Esperantio. MI NENIAM ESTAS KONTRAU IU PROGRAMO. MI DEKORE VOLAS HELPI LA MOVADON SED NUR VI NE PRETAS AKCEPTI G'IN.

>Vi klare sicas ke mi kunportis la letero kiam mi iris al Koreio skribante ke NEspA Povas finance okazigi la kongreson. Cxu estas gxust peti monon nun. Vi scias ke ni havas sufican monon en nia asocio. Mi subskribis en la papero ke ni havas sufice da monon por okazigi la kongreson, kaj se ni dauxre demandas la monon kion kAEManoj pensos.

R: Mi bone scias ke vi skribis ke Nepalo povas mem okazigi la kongreson. Kaj ankau bone scias ke Nepalo nun havas sufic'an monon, dank' al la Internaciaj Himalaja Renkontig'o. Sed mi ne povas kompreni kiam oni parolas pri monon kiam ajn okazas kunveno de AK? Ne timu pri kion KAEManoj pensos. Sed timu ke ni ne volas elspezi monon.

Kara, mi volas demandi alie, Antau unu jaro, ni atendis s-ro Kim por decidi pri kongresejo. Jam pasis unu jaro kaj S-ro Kim denove venis. Kial ni ankorau ne povis decidi pri g'i? Estas la baza laboro c'u ne?

KARA, SE VI VERE VOLAS HELPON DE "ALIULOJ" VI DEVAS AUSKULTI AL ILI. SCIIGI ILIN PRI LA AKTUALAJ SITUACIOJ KAJ KORESPONDOJ. POR TIO [nepalesperanto] POVUS ESTI BONA ILO SED PRO INDIVIDUA J'ALUZO, VI, kaj kelkaj aliaj, NE VOLIS UZI G'IN. C'U NIA MOVADO DAURE IROS TIEL?

MI NUR TIMAS...

Dankon pro atento. Kaj vi scias ke tiu c'i letero baldau iros al [nepalepsernto] kaj oni scios pri nia konversacio por movado. Tio devas esti.

Sincere,

Razeno

[Legu la orniginalon cxe:http://groups.yahoo.com/group/nepalesperanto/message/176]

2004/01/19

Informo pri Azia Kongreso preparado en Nepalo

Mi dissendis tiun cxi informon pri LLK-kunveno la 19an de januaro 2004 per la retposxta grupo "nepalesperanto".


Estimataj,
Memroj de LKK de la 4a Azia Kongreso de Esperanto okazis dimanc'e (18/01/2004).
Le membroj parolis pri:
1. kongresejo
2. log'ejo
3. emlembo
4. elspezo
La LKKanoj longe diskutis pri la tau`ga kongresejo por la partoprenantoj de AK.
Estas diversaj hoteloj kaun variaj kotizoj. Luksaj kongresejoj etas tro multe kostaj kaj aliaj havas problemojn. Oni poste pensis ke ni arang'u tutan programon je iu hotelo. La halo kostos malmulte se c'iuj partoprenantoj mang'os en tiu hotelo. Oni poste sugestis sin ke ili kolektu nomojn de la hoteloj kaj mem
vizitu por sciu kiu hotelo kostas kiom por kvin taga programo. Kaj ankau oni pensis arang'i mang'aj'on en la kotizo de la kongreso.

Oni poste diskutis se eblos, ni okazigu la kongreson en tiu hotelo kie la partoprenantoj ankau povos log'i. Sed diversaj partoprenatntoj eble volus log'i je malmultkostaj log'ejoj. Do arang'i log'adon de la tuta
partoprentantaro en la sama hotelo ankau ne estas praktike bona.

S-ro Bharat Kumar Ghimire desegnis novan emlembo de AK post kiam la membroj decidis ne uzi la emblembon desegnitan de S-ro Razen Manandhar. Oni daure devis diskuti pri g'i ankau. 


Mono bezonis por labori je unuaj pas'oj por la propogando kaj aliaj aferoj de AK. Oni diskutis pri ebleco lui monon de KAEM. Nespalo jam decidid prunte doni Rs 50,000 al la LKK.

Do, la LKK kunveno ne povis atingi al ia nova decido dum la kunveno. Venis c' e homoj -- Sri Prasad, Mukunda, Poshraj, Lila, Bharat Dhruba kaj Razen.
Sincere,
Razeno
(PS: Estas nur neformala informo de la LKK)

2004/01/17

Informo de NEspA

Estas la kopio de la informilo mi sendis al la retposxtagrupo nepalesperanto la 17an de januaro 2004:

Estimataj,

Saluton. Sekvante la decidoj de la pasinta monato, S-ro Razen Manandhar donis la kopion de la informilon pri Esperanto, verkitan en la Nepali lingo estis donita al la g'enerala sekretario de Nepala Esperanto Asocio.

Manandhar metis la adreso de Nespa pro eta konfuzo kiun adreson oni uzu kiel oficiala adreso de Nespa.

S-ro Poshraj Subedi raportis ke li fintradukis la Prago dokumento sed ne povis kunporti g'in al la asocio.

Ambau estos baldau eldonita.

(Tamen la monata kunveno ne povis okazis c'ar sufice da membroj ne c'eestis.)

Kaj, la LKK de Azia Kongreso okazos morgau (Dimanc'e, je 4.30)

Sincere,

Razeno

PS: G'i estas nur neformala informo pri la okazaj'o de Nespa kaj la formala versio eble sekvos. Dankon
[trovu la originalon cxe: http://groups.yahoo.com/group/nepalesperanto/message/166]